Klauzula Informacyjna ODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1.), (dalej – RODO),  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 37-100 Łańcut, ul. Polna 2A, nr KRS: 0000027871, którą reprezentuje Prezes Spółki.
 2. Z Administratorem danych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres 37-100 Łańcut, ul. Polna 2A, bezpośrednio pod wskazanym adresem, telefonicznie pod nr (+48) 17 225 01 42, bądź przy pomocy poczty e- mail na adres: prezes@cieplownialancut.pl.
 3. Przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych Administrator danych każdorazowo identyfikuje cel, określa podstawę prawną ich przetwarzania oraz okres ich przechowywania.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

 1. art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b, RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, w szczególności w związku z przestrzeganiem w relacji z klientem, kontrahentem, osobą ubiegającymi się o zatrudnienie oraz pracownikiem lub osobą wykonującą pracę na umowę cywilnoprawną, innymi podmiotami czy organami, przepisów:
 • ustawy Prawo energetyczne, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Kodeks pracy, ustawy o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej, o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o ochronie osób i mienia lub/i
 1. art. 6 ust. 1 lit. b, RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą bądź do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w szczególności w związku z:
 • podjęciem na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz dostarczania ciepła tj. umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła,
 • podjęciem działań zmierzających do zawarcia oraz wykonania umowy o wykonanie projektu sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, umowy o wykonanie instalacji przyłącza ciepłowniczego, montaż węzłów cieplnych wraz z budowa zewnętrznej instalacji odbiorczej,  umowy o użyczenie nieruchomości gruntowej w celu dokonania przyłącza ciepłowniczego wraz z węzłem cieplnym (służebność przesyłu w związku z przebiegiem urządzeń ciepłowniczych), 
 • podjęciem działań zmierzających do zawarcia oraz wykonania umowy kupna – sprzedaży węgla, miału węglowego, żużla,
 • podjęciem działań zmierzających do zawarcia oraz wykonania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej typu zlecenie.
 1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i polegają na:
 • oferowaniu usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii cieplnej, innych usług, produktów, w tym poprodukcyjnych w ramach działań marketingu bezpośredniego, 
 • realizacji badań analitycznych i statystycznych dla lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów i procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej i w związku z tym prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego,
 • ustalaniu i dochodzeniu roszczeń oraz obrony przed roszczeniami z tytułu zawartych umów,
 • zapewnieniu bezpieczeństwa osób i porządku publicznego na terenie obiektu w ramach monitoringu wizyjnego.   
 1. art. 6 pkt.1 lit. a RODO w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę w odniesieniu do celów, dla których Administrator nie posiada innych przesłanek legalności z art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 RODO.
 2. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty uprawnione do udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa, głównie organy administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kontroli i nadzoru oraz/lub 
 2. inne podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, głównie serwisu i obsługi systemów informatycznych, komputerów i innych nośników informacji, obsługi prawnej lub w zakresie działań związanych z ochroną danych osobowych w oparciu o stosowne umowy lub klauzule powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 1. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane przechowywane będą: 
 1. do czasu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, o których mowa w pkt 3 a) Klauzuli, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub
 2. do czasu zakończenia umów zawartych z kontrahentami, klientami, o których mowa w pkt  3 b) Klauzuli, jednakże nie krócej niż 5 lat dla celów podatkowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, 
 3. do czasu zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, o których mowa w pkt. 3 c), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym: 
 • do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy dotyczy marketingu bezpośredniego,
 • do czasu ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, gdy dotyczy umów,
 • do czasu nadpisania danych z monitoringu, gdy dotyczy nagrań z monitoringu wizyjnego.
 1. do czasu wycofania zgody, gdy została udzielona do celów, dla których Administrator nie posiadał innych przesłanek legalności z art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 RODO.
 2. Posiada Pani/Pan prawa: 
 1. dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia,
 2. ograniczenia przetwarzania, 
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku realizacji celów opisanych:
 1. w punkcie 3 a), b), c) jest niezbędne, a nie podanie danych lub wniesienie sprzeciwu uniemożliwi realizację celów,
 2. w punkcie 3 d) jest dobrowolne, a nie podanie danych uniemożliwi realizację celów.
 3. Administrator danych nie będzie wobec Pani/Pana podejmował procedur opartych na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.