Warunki przyłączenia Ciepłownia Łańcut[fruitful_sep]

Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o. – Warunki przyłączenia

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Złożenie wniosku o przyłączenie
do sieci ciepłowniczej
(1)

Wydanie warunków przyłączenia
do sieci ciepłowniczej
(2)

Podpisanie umowy przyłączeniowej
(3)

Opracowanie projektu
budowlano – wykonawczego przyłącza
(4)

Uzgodnienie dokumentacji
(5)

Realizacja i odbiór
inwestycji
(6)

Podpisanie umowy kompleksowej
na dostarczanie ciepła
(7)

Dostawa ciepła
do budynku
(8)

1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej wypełnia odbiorca ciepła. Z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia może wystąpić każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje podlegające przyłączeniu. Wnioskodawca nie posiadający tytułu prawnego do przyłączanego obiektu wypełnia wniosek o wydanie wstępnych warunków przyłączenia do sieci. Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Polnej 2a.

W przypadku, gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączone węzły cieplne zasilające obiekty odbiorców ciepła, wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej powinien zawierać w szczególności:

a) oznaczenie wnioskodawcy,
b) informacje dotyczące:
– rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych w obiekcie odbiorcy,
– maksymalnego i minimalnego poboru mocy cieplnej i rodzaju potrzeb cieplnych,
c) proponowany termin rozpoczęcia poboru ciepła,
d) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu,w którym znajdują się instalacje odbiorcze przyłączane do zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym,
e) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, w którym znajdują się przyłączane urządzenia, instalacje odbiorcze w stosunku do istniejącej zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym oraz innych obiektówi urządzeń uzbrojenia terenu.

W przypadku gdy do należącej do Spółki zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym ma być przyłączona instalacja w obiekcie odbiorcy, wniosek o przyłączenie powinien zawierać w szczególności:

a) oznaczenie wnioskodawcy,
b) informacje dotyczące:
– rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych w obiekcie odbiorcy,
– maksymalnego i minimalnego poboru mocy cieplnej i rodzaju potrzeb cieplnych,
c) proponowany termin rozpoczęcia poboru ciepła,
d) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu,w którym znajdują się instalacje odbiorcze przyłączane do zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym,
e) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, w którym znajdują się przyłączane urządzenia, instalacje odbiorcze w stosunku do istniejącej zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym oraz innych obiektówi urządzeń uzbrojenia terenu.

2. Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci wydaje „Ciepłownia Łańcut” Sp. z o.o. zgodnie ze złożonym wnioskiem.

3. Umowa przyłączeniowa zawierana jest pomiędzy „Ciepłownią Łańcut” Sp. z o.o. a właścicielem przyłączanego obiektu. Umowa określa zasady realizacji i finansowania inwestycji.

4. Projekt budowlano – wykonawczy przyłącza opracowuje „Ciepłownia Łańcut” Sp. z o.o. Dokumentację techniczną węzła cieplnego i wewnętrznych instalacji odbiorczych w przyłączanym obiekcie opracowuje właściciel.

5. Uzgodnienia dokumentacji technicznej obywa się pomiędzy stronami umowy przyłączeniowej.

6. Przyłącze cieplne do budynku wykonuje „Ciepłownia Łańcut” Sp. z. o.o. Węzeł cieplny i wewnętrzne instalacje odbiorcze w budynku wykonuje właściciel obiektu. Inwestycja realizowana jest zgodnie z warunkami określonymi w umowie przyłączeniowej.

7. Umowa kompleksowa na dostarczania ciepła zawierana jest pomiędzy Spółką „Ciepłownia Łańcut” Sp. z o. o. a odbiorcą ciepła.

8. Warunkiem uruchomienia dostawy ciepła jest dokonanie przez Spółkę protokolarnego odbioru sieci, przyłącza, węzła cieplnego lub zewnętrznej instalacji odbiorczej i zawarcie umowy kompleksowej na dostarczanie ciepła.

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przyłączania budynków do sieci ciepłowniczej można uzyskać w siedzibie Spółki (tel. 17 225 0140).